Oferta

1. Pomiary sytuacyjno – wysokościowe i opracowanie wyników pomiarów

– wykonanie map do celów projektowych (numerycznych i analogowych)

– sporządzanie mapy zasadniczej i map sytuacyjno-wysokościowych (numerycznych i analogowych)

– opracowywanie numerycznych modeli ukształtowania powierzchni terenu DTM

3. Pomiary inwentaryzacyjne zakładów górniczych i okresowe inwentaryzacje eksploatacji złóż surowców mineralnych

4. Projektowanie, zakładanie i pomiar osnów geodezyjnych

– osnowy szczegółowej poziomej i wysokościowej

– osnowy pomiarowej poziomej i wysokościowej

– osnowy realizacyjnej poziomej i wysokościowej

5. Opracowania geodezyjne związane z nieruchomościami i ewidencją gruntów

– sporządzanie dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych,

– rozgraniczanie nieruchomości,

– wznawianie znaków granicznych – okazania granic,

– podziały nieruchomości

2. Pomiary realizacyjne i inwentaryzacyjne oraz geodezyjna obsługa inwestycji

– tyczenie budynków i budowli

– tyczenie sieci uzbrojenia terenu,

– powykonawcze pomiary inwentaryzacyjne budynków i budowli

– powykonawcze pomiary inwentaryzacyjne sieci i infrastruktury uzbrojenia technicznego terenu, m.in.:

– elektroenergetycznych

– wodociągowych

– kanalizacyjnych: sanitarnych, deszczowych, przemysłowych, itp.

– gazowych

– telekomunikacyjnych i TV kablowych

– ciepłowniczych

– technologicznych i przemysłowych różnego rodzaju